ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל.

תקנון ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל. אנא קראו בעיון ובקפידה את הוראות תקנון זה. תקנון זה מתייחס לרכישה ו/או שימוש מכל סוג באתר האינטרנט של Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל. התקנון יחול על כל הנכנס לאתר זה ועל כל מחזיק כרטיס. באתר Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל, תוכלו למצוא כרטיסים למחנה ולמופעים שונים. תקנון זה מתייחס לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר בתקנון הינו למען הנוחות בלבד. בתקנון זה, יחיד משמע גם רבים, על פי העניין. כל המחירים כוללים מע”מ (ככל שעל פי הדין חל מע”מ על העסקה), אלא אם צויין במפורש אחרת. המחירים אינם כוללים עמלות. לכל מחיר עשויה/ות להתווספ/נה עמלה/ות, בהתאם להזמנה, כמפורט בתקנון זה.

פרשנות ותנאים כלליים

“אירוע”בתקנון זה – כל אירוע המופיע באתר.

“משתמש” בתקנון זה – כל הנכנס לאתר אינטרנט זה ו/או כל העושה באתר אינטרנט זה שימוש מכל סוג שהוא, לרבות הרוכש.

“הרוכש”– כל המבצע בפועל פעולת רכישה באתר.

“המחזיק בכרטיס”– כל המחזיק בפועל בכרטיס שנרכש באתר, לרבות הרוכש ו/או המשתמש. משתמש שאינו מסכים לאיזה מתנאי תקנון זה, לא יוכל לעשות שימוש באתר. בעצם שימושך באתר הנך מאשר כי קראת את התקנון בעיון ובקפידה, ואתה מסכים לתנאיו ומודע לכך שאלה יחייבו אותך. הכותרות בתקנון זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ו/או לכל צורך אחר. בכל מקום בתקנון זה בו מצוין כי אין אחריות ל Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל – יראו הוראה זאת כחלה על נעם לנדסמן. כל שימוש מכל מין וסוג שהוא שנעשה באתר הינו בכפוף להוראות תקנון זה.

שים לב – הוראות התקנון מהוות הסכם בינך לבין Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל ו/ או נעם לנדסמן (להלן יקראו: ״Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל״). Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל רשאים לשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתם הבלעדי ובכפוף להוראות הדין. כל שימוש שייעשה ממועד שינוי התקנון כאמור, יהיה כפוף לשינוי. בכניסתך לאתר הנך מאשר כי אתה כשיר מבחינה משפטית להשתמש באתר, וכי יש לך אף הרשאה חוקית להיכנס לאתר ולהשתמש בו. בכניסתך לאתר, אתה מצהיר ומאשר, כי אתה רשאי אך ורק לבקר באתר לשם קבלת מידע ו/או רכישת כרטיסים ו/או מוצרים לשימוש אישי בלבד, אלא במקרה שבו Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל נתנו לך אישור מפורש בכתב לעשות שימוש אחר באתר. Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל, שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להגביל משתמש מלעשות שימוש באתר, ואף למנוע ממשתמש להיכנס לאתר ו/או להוציא משתמש מהאתר, ככל שהדבר ייראה להם, מבלי צורך במתן הודעה מראש, ומבלי שתחול עליהם כל אחריות שהיא כתוצאה מכך.

 1. הגבלת אחריות ותנאי השימוש באתר

ל Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל לא תהיה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר לפרסומים המופיעים באתר בקשר לחברות, גופים ומוסדות. כמו כן, Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל לא יהיו אחראים בגין פרסום מוטעה ו/או מטעה באתר ו/או ביטול אירוע ו/או שינויים באירוע ו/או שעת תחילת אירוע ו/או שעת סיום אירוע ו/או מקום האירוע ו/או שינויים במקום האירוע ו/או הפרעות באירוע ו/או זמינות כרטיסים לאירוע ו/או סירוב כניסה לאירוע ו/או השתתפות באירוע ו/או כל דבר אחר בקשר עם האירוע ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) למאן דהוא בקשר עם האירוע, לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, בתוך ו/או מחוץ לשטח האתר בו מתקיים האירוע.
Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל לא יהיה אחראי לפרסומים שנעשים באתר, לרבות המלצות, ואין לראות בהם משום עצה מקצועית ו/או ייעוץ ו/או המלצה, וכל המסתמך עליהם ו/או נוהג על פיהם, עושה זאת על אחריותו בלבד.
ל Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל אין ולא יהיה כל אחריות לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, שייגרם (ככל שייגרם) לכל מאן דהוא לרבות (ולא רק) לגולש ו/או למשתמש ו/או לרוכש ו/או למחזיק כרטיס ו/או לכל מי מטעמם ו/או במקומם כתוצאה משימוש כלשהו שנעשה באתר, לרבות (ולא רק) גלישה באתר לשם קבלת מידע ו/או לשם הנאה ו/או לכל מטרה אחרת ו/או רכישה שבוצעה באתר ו/או במוקד ההזמנות ו/או כניסה לאירוע מהאירועים המופיעים באתר ו/או כל דבר הקשור לאתר ו/או למוקד ההזמנות ו/או לאירוע ו/או הנובע מאלה ו/או מהשימוש באתר ו/או במוקד לבירורים ו/או נזק רכוש או נזק גוף הנגרם למאן דהוא במסגרת אחד האירועים המופיעים באתר מכל סיבה שהיא.
כל שימוש באתר ו/או כל הסתמכות על האמור באתר ו/או על הפרסומים באתר ו/או על כל תוכן המוצג ו/או מושמע ו/או מודפס באתר ו/או כל תוכן מכל מין וסוג שהוא הנמצא באתר ו/או הקשור לאתר (להלן: “תכני האתר”) הינם על אחריות המשתמש בלבד. Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל אינו מתחייב בשום אופן כי תכני האתר יהיו מדוייקים ו/או כי לא יהיו באתר ו/או במהלך השימוש בו טעויות ו/או הפרעות ו/או עיכובים ו/או שיבושים ו/או קלקולים ו/או העתקות ו/או פעולות זדוניות ו/או כשלים ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא ו/או תקלות ו/או חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או לתוכנה ו/או לחומרה ו/או לקווי התקשורת אצל Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל ו/או אצל ספקיה ו/או אצל כל מי מטעמה ו/או פרסומים מוטעים ו/או לא מעודכנים ו/או לא מורשים וכו’. המשתמש ו/או כל מי מטעמו מוותרים ויתור מפורש ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) לו ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תכני האתר כולם או חלקם ו/או כתוצאה משימוש במוקד הבירורים.
ככל שבאתר יופיעו קישורים ל”דפי נחיתה” ו/או לאתרים אחרים ו/או כל קישור אחר, לא תהיה ל Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל כל אחריות לגבי אותם “דפי נחיתה” או אתרים ו/או לכל קישור אחר, לרבות לגבי התוכן שלהם, וככל שהמשתמש יעשה שימוש בקישור, הרי שהוא יעשה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.
השימוש באתר כפוף לכך שהמשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי הולם ו/או בלתי הוגן וכד’ באתר ו/או שימוש אסור על פי התקנון.
מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מתחייב, בין היתר, כדלקמן: שלא להשתמש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או בניגוד לכל דין ו/או חוזה ו/או כלל ו/או תקנה ו/או הוראה, שלא להפריע באופן כלשהו לתוכן האתר, שלא להכניס לאתר כל תוכן מכל מין וסוג שהוא, לרבות קבצים מכל מין וסוג, שלא להכניס לאתר “וירוסים”, שלא להשתמש באתר בניסיון להונות כל מאן דהוא, שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשכתב את תוכן האתר או כל חלק ממנו, שלא להשתמש באתר לשם פגיעה בפרטיות ו/או ברכוש ו/או במוניטין ו/או בשם טוב ו/או בכל זכות אחרת של מאן דהוא, שלא להשתמש באתר על מנת לפגוע במאן דהוא, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תמונות כלשהן, לרבות תמונות פורנוגרפיות, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תכנים כלשהם, שלא להשתמש באתר לשם הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות, שלא לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר, שלא לעשות הזמנה באתר בשימוש בפרטים שאינם נכונים ו/או מטעים ו/או מוטעים ו/או מבזים כולם או חלק מהם, שלא לעשות שימוש באתר לצורך תעמולה, שלא לעשות שימוש באתר לצורך פרסום ו/או קישור לדבר פרסום, שלא לעשות שימוש באתר באופן הפוגע בזכויות יוצרים ו/או מבצעים, שלא להציב באתר קישור כלשהו ו/או כל תוכן שהוא, שלא לעשות שימוש מסחרי באתר. בנוסף לאמור לעיל, שלא להיכנס לאתר בנסיון לעשות כל אחד מהשימושים האסורים האמורים בסעיף זה.
Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל יהיה רשאי להגביל את מספר הכרטיסים הנמכרים ו/או להפסיק מכירת כרטיסים לאירוע מסויים ו/או לאירועים מסויימים ו/או לכל האירועים, Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל לא יהיה חייב למכור כרטיסים לאירועים המופיעים באתר, והוא יעשה זאת על פי שיקול דעתו בלבד.
השימוש באתר הינו אישי בלבד והרכישה הינה אישית בלבד.
חל איסור מפורש לרכוש כרטיסים לשם מסחר בהם, לרבות מכירה חוזרת. Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל יהיה רשאי להגביל משתמש לרכישה של מספר מסויים של כרטיסים ו/או לרכישת כרטיס אחד בלבד, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
ככל שיהיה על המשתמש באתר ו/או במוקד הבירורים ליתן פרטים לזיהויו, לרבות (ולא רק) לצורך רכישת כרטיס, מתחייב המשתמש ליתן פרטים מדוייקים. ככל שהמשתמש ימסור פרט או פרטים לא מדוייקים ו/או שגויים, הרי שהוא יישא בכל התוצאות הנובעות מכך, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אי ביצוע העסקה ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם ל Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל ו/או לכל צד שלישי. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל לגבי אי ביצוע עסקה כתוצאה ממסירת פרטים לא מדוייקים ו/או שגויים על ידי המשתמש ו/או לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו או למאן דהוא אחר (ככל שייגרם) כתוצאה מאי מסירת פרטים מדוייקים ו/או מסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש.
מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל אף יהיה רשאי לנקוט בכל האמצעים על פי דין כנגד משתמש שמסר פרטים לא מדוייקים ו/או שגויים. בנוסף על כל האמור, הרי שהגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן, יהיה צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו שכניסה לאירוע מחייבת אותו לנהוג על פי נוהלי האתר שבו מתקיים האירוע (להלן בפסקה זאת: “אתר”). המחזיק בכרטיס מתחייב לנהוג בהתאם לכללי כל אתר ואתר.
Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל לא יהיה אחראי בשום אופן כלפי מחזיק הכרטיס במקרה של הרחקתו מאתר האירוע עקב אלימות ו/או החזקת חומרים מסוכנים ו/או החזקת נשק ו/או מכל טעם אחר ו/או מניעת כניסתו אל אתר האירוע עקב איחור ו/או מכל טעם אחר שייראה למנהלי האתר. למחזיק הכרטיס לא תהיה כל טענה כלפי Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל במקרה שבו יורחק מהאתר ו/או לא יורשה להיכנס אליו וכיוצ”ב, ומחזיק הכרטיס לא יהיה זכאי בשום פנים ואופן לקבלת דמי החזר ו/או כל סכום אחר מ Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל.
למען הסר ספק, Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל לא יהיה אחראי כלפי רוכש ו/או מחזיק כרטיס ו/או כל מי מטעמם ו/או במקומם לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקי גוף ו/או נזקי רכוש, שהוא שייגרם לו (ככל שייגרם) בגין השימוש בכרטיס ו/או בגין השתתפותו באירוע ו/או בגין כניסתו ו/או אי כניסתו לאתר האירוע ו/או בגין כל דבר בקשר עם האירוע.

 1. אופן ביצוע רכישת כרטיס באתר ואופן ביצוע התשלום

לצורך ביצוע רכישה באתר, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה. לאחר ביצוע ההזמנה, רשאית Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל לקבל או לדחות את ההצעה, כולה או חלקה, ורק קבלת אישור מ Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל באמצעות הדואר האלקטרוני על השלמת העסקה, תיחשב כאישור בדבר קבלת ההצעה לרכישה המבוקשת.
את הכרטיס ניתן לרכוש באחת מהאפשרויות הבאות:

 1. 1. באמצעות אתר האינטרנט
 2. במקרים מסויימים תתאפשר רכישה בקופות בערב האירוע -תשלום באמצעות כרטיס אשראי או מזומן.
  רכישת כרטיס תיעשה באמצעות כרטיס אשראי שלמשתמש יש הרשאה להשתמש בו. ברכישת כרטיס, מתחייב המשתמש כי יש לו הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי שבאמצעותו הוא רוכש את הכרטיס. בכל מקרה שבו יתברר כי למשתמש לא היתה הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי האמור, יהיה Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל זכאי לשיפוי מלא מאת המשתמש לגבי כל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו לה כתוצאה מכך.
 3. מחירים ועמלות

Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל, לא ישא בכל אחריות לעיכובים ו/או כשלים בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים, בין אם דרך האתר ובין אם בדואר ובין בכל דרך אחרת, כתוצאה מאירועים ומגורמים שאינם בשליטתה, לרבות, שביתות ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או במערכות התקשורת ו/או תקלות אחרות ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון ו/או כל אירוע אחר שיפגע בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים. Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל לא ישא בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר שייגרם (ככל שייגרם) למשתמש ו/או לכל אדם אחר, עקב איחור ו/או כשל באספקת המוצר ו/או עקב אי אפשרות להשלים את תהליך הרכישה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו (ככל שייגרמו) מכל סיבה שהיא.

במקרים דלעיל, Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל יהיה רשאי, אך לא חייב, להודיע על ביטול העסקה, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב המשתמש בהתאמה.

 1. ביטול עסקה

ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות יצירת קשר טלפוני עם מפיק המחנה בטלפון 0523322707 בשעות הפעילות, או בכתב בצירוף תעודה מזהה של בעל ההזמנה דרך דואר אלקטרוני.
דואר אלקטרוני‫:‬ nonstopdrumming@nonstopdrumming.com

ביטול עסקה ייעשה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 14 ימי מנוחה לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי.
לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול במשרדי Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל, ובהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן.
Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל, יהיה רשאי לנכות 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (לפי הנמוך ביניהם) כ”דמי ביטול”. לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל לגבי הניכוי האמור.
אובדן כרטיס הכניסה לא יזכה את בעליו בהחזר כספי או לחילופין בכניסה למחנה ו/או למופעים ב Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל.  במקרה של ביטול מופע, יושב הכסף רק בעבור כרטיס שלם ותקין בהתאם למחיר ששולם בעבורו בפועל. מחזיק הכרטיס לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף, ולא יינתן החזר כספי של יתר מרכיבי העסקה, שאינם קשורים במישרין למחיר הכרטיס (כגון: אריזת מתנה, משלוח וכו’).
בנוסף לכל האמור לעיל, Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל, שומר לעצמו את הזכות לתבוע מאת הרוכש ו/או מאת מחזיק הכרטיס ו/או כל מי מטעמם את כל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לה כתוצאה מירידת ערך המוצר ו/או כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, וזאת לאחר ביטול עסקה שנעשה על ידי הרוכש ו/או מחזיק הכרטיס ו/או כל מי מטעמם או לאחר ביטול עסקה שנעשה על פי שיקול דעתה של Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל כאמור לעיל.

ביטול עסקה אינו אפשרי לגבי מוצרים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981, ובין היתר: טובין פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה, מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (לדוגמה: ספרים, תוכנות, DVD, קלטות וידאו, תקליטורי שמע וכו’).
Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל יהיה רשאי לבטל כל עסקה שנעשתה אם יש לה יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה בNon Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל ו/או בכל מאן דהוא ו/או בנסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל ו/או לכל מאן דהוא. ביטל Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל עסקה כאמור, תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והוא יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר בהתאם להוראות הדין.
כמו כן, Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל יהיה רשאי לבטל עסקה, כולה או חלקה, בין היתר, במקרים הבאים:
1. במקרה שנפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל.
2. אם חלה טעות בהדפסה ו/או בתיאור המוצר ו/או השירות ו/או בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי המשתמש.
3. אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.
4. במקרה של כוח עליון ו/או פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור, המונעים את המשך המכירה ו/או את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת המוצרים.
5. אם יתברר ל Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו ו/או שהמשתמש ו/או צד ג’ כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ביצוע העסקה, Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל יהיה רשאי למנוע מהמשתמש לבצע את העסקה.
בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל יודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והמשתמש יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר, בהתאם להוראות הדין.
זכות הביטול על פי תקנון זה תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

 1. פרטיות באתר

באתר זה, עושה Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל את כל המאמצים על מנת לשמור באופן הטוב ביותר על פרטיות המשתמשים ועל סודיות המידע האישי שלהם.
Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל ישמור במאגר מידע את המידע המוזן באתר על ידי המשתמש לשם ביצוע הרכישה.
מעבר לשימוש במידע לצורך ביצוע הרכישה, מתחייב Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל שלא לעשות כל שימוש אחר במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי הדין ו/או כדי למנוע שימוש לרעה. Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל יעשה שימוש במידע ותאפשר גישה אליו רק לצורך השירות הניתן על ידה ובכפוף לאמור בתקנון זה. בהתאם, Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל יעשה שימוש בפרטי ההתקשרות שנמסרו לה על ידי הלקוח על מנת לעדכן את הלקוח בכל שינוי בפרטי אירוע או ביטול אירוע וכיוצ”ב. בחתימתו על תקנון זה, מאשר המשתמש ל Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלו כאמור.
Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.

אולם, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שעל אף כל המאמצים שעושה Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל על מנת לשמור על פרטיות המשתמש ו/או על סודיות המידע האישי שלו, הרי שלא ניתן לחסום לחלוטין חדירות לאתר ו/או העתקות מידע מוצפן ו/או וירוסים ו/או כל הפרעה ו/או אי תקינות ו/או עיכובים ו/או הפרעות ו/או כניסה לא מורשית ו/או שיבושים ו/או כשלים ו/או טעויות ו/או כוח עליון ו/או כל מפגע אחר, והעושה שימוש באתר ו/או מוסר פרטים אישיים, לרבות (ולא רק) פרטי התקשרות, פרטי כרטיס אשראי וכד’, עושה זאת על אחריותו בלבד, ולא תהיה לו כל טענה כלפי Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל ו/או כל מי מטעמה לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו (ככל שייגרם) כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה לאבטחה של האתר.
Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל לא יעביר פרטים אישיים של המשתמש אל צד שלישי, אלא במקרים המפורטים להלן:
1. המשתמש ביצע ו/או ניסה לבצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
2. המשתמש עשה ו/או ניסה לעשות שימוש בשירותי Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לסייע לבצע מעשה כזה.
3. המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם עם Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל ו/או מי מטעמה.
4. ניתן צו שיפוטי המורה ל Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל למסור את פרטי המשתמש.
5. בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל, אם וככל שיהיו.

 1. זכויות קניין רוחני

התכנים המפורסמים באתר לרבות (ולא רק) עיצוב, סימני מסחר, תמונות, פרסומות, מידע כתוב ו/או מצולם ו/או קבצי שמע ו/או מוסיקה וכל תוכן מכל מין וסוג שהוא בין אם מצולם, מודפס, מושמע הינם רכושם של Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל ו/או המפיקים ו/או המארגנים ו/או המפרסמים ו/או המופיעים ו/או המבצעים ו/או כל צד ג’ אחר שאינו המשתמש וחלקם אף מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות מבצעים ו/או כל זכות אחרת. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בכל תוכן מהתכנים הללו כולו או חלקו, לרבות (ולא רק) להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בו, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, ללא אישור בכתב ומראש מאת Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם ל Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד ג’ שהוא כתוצאה מהפרת הוראות אלה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהאתר הינו רכושה הבלעדי שלNon Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל, ועל כן, הוא מתחייב שלא להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית את תכני האתר ו/או חלק מהם ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בהם, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, באתר זה, ללא אישור בכתב ומראש מאת Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל.
המשתמש באתר מצהיר, כי ידוע לו שייתכן שקיימים פרסומים באתר שלגביהם יש זכויות של צדדים שלישיים והוא מתחייב לשפות את Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה מאת צד שלישי כלשהו בגין הפרת התנאים האמורים בתקנון זה על ידי המשתמש.
למען הסר ספק, שמו של Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל, הלוגו שלו וכל סימני המסחר באתר הקשורים אליו, הם קניינה הבלעדי של Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל ואין לעשות בהם כל שימוש, אלא באישור Non Stop Drumming מחנה התופים הראשון בישראל מראש ובכתב.

 1. סמכות שיפוט בלעדית

על תקנון זה יחולו הוראות הדין במדינת ישראל בלבד.
לבתי המשפט המוסמכים באזור חיפה תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל הנוגע לתקנון זה ו/או לאתר.

 1. שירות לקוחות

בכל שאלה, הנך מוזמן לפנות אל שירות הלקוחות שלנו ונשמח לעמוד לרשותך, בטלפון מס׳ 0523322707.